Zásady ochrany osobních údajů

Velmi nás těší, že jste projevili zájem o naši firmu. Ochrana údajů má pro vedení společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. mimořádně vysokou prioritu. Používání internetových stránek společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. je možné bez uvedení osobních údajů; pokud však uživatel chce prostřednictvím našich internetových stránek využívat speciálních služeb, může být zpracování osobních údajů nezbytné. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné a pro takové zpracování neexistuje žádný zákonný důvod, zpravidla žádáme o souhlas uživatelů.

Zpracování osobních údajů, jako je jméno, adresa, e-mail nebo telefonní číslo uživatele, probíhá vždy v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR) a v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů platnými v dané zemi pro společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. Prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů by náš podnik rád informoval širokou veřejnost o povaze, rozsahu a účelu osobních údajů, které shromažďujeme, používáme a zpracováváme. Dále jsou uživatelé prostřednictvím tohoto prohlášení o ochraně osobních údajů informováni o právech, na která mají nárok.

Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. jako správce zavedla řadu technických a organizačních opatření, aby zajistila co nejúplnější ochranu osobních údajů zpracovávaných prostřednictvím těchto webových stránek. Bohužel přenosy dat na internetu mohou mít bezpečnostní mezery, takže absolutní ochrana dat není zaručena. Z tohoto důvodu má každý uživatel možnost předat nám osobní údaje alternativními způsoby, např. telefonicky.

1. Definice

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. vychází z pojmů použitých evropskými zákonodárci při přijímání obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Naše prohlášení o ochraně osobních údajů by mělo být čitelné a srozumitelné jak pro širokou veřejnost, tak pro naše zákazníky a obchodní partnery. Abychom to zajistili, rádi bychom nejprve vysvětlili používanou terminologii.

V tomto prohlášení o ochraně osobních údajů používáme mimo jiné následující pojmy:

a) Osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby ("subjekt údajů"). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na údaje, jako jsou jméno, identifikační číslo, lokační údaje, online identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

b) Osoba, které se údaje týkají

Dotčenou osobou je každá identifikovaná nebo identifikovatelná fyzická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovány správcem odpovědným za tyto údaje.

c) Zpracování

Zpracování je jakákoli operace nebo soubor operací, které se provádějí s osobními údaji nebo se soubory osobních údajů, ať už automatizovaně, či nikoli, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, strukturování, uchovávání, přizpůsobování nebo pozměňování, vyhledávání, nahlížení, používání, zpřístupňování přenosem, šíření nebo jiné zpřístupňování, seřazování nebo kombinování, omezování, mazání nebo likvidace.

d) Omezení zpracování

Omezení zpracování je označení uložených osobních údajů s cílem omezit jejich zpracování v budoucnu.

e) Profilování

Profilováním se rozumí jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v použití osobních údajů k vyhodnocení určitých osobních aspektů týkajících se fyzické osoby, zejména k analýze nebo předvídání aspektů týkajících se pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, polohy nebo pohybu této fyzické osoby.

f) Personifikace (pseudonymizace)

Personifikace (pseudonymizace) je zpracování osobních údajů takovým způsobem, že osobní údaje již nelze přiřadit konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných informací, pokud jsou tyto dodatečné informace uchovávány odděleně a podléhají technickým a organizačním opatřením, která zajistí, že osobní údaje nebudou přiřazeny identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě.

g) Správce odpovědný za zpracování

Správce odpovědný za zpracování je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který sám nebo společně s jinými určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; pokud jsou účely a prostředky tohoto zpracování určeny právem Unie nebo členského státu, může být správce nebo konkrétní kritéria pro jeho jmenování stanovena právem Unie nebo členského státu.

h) Zpracovatel

Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje jménem správce.

i) Příjemce

Příjemce je fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny, ať už se jedná o třetí stranu, či nikoli. Za příjemce se však nepovažují orgány veřejné moci, které mohou obdržet osobní údaje v rámci konkrétního šetření v souladu s právem Unie nebo členského státu; zpracování těchto údajů těmito orgány veřejné moci musí být v souladu s platnými pravidly ochrany údajů podle účelu zpracování.

j) Třetí strana

Třetí stranou se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo subjekt jiný než osoba, které se údaje týkají, správce, zpracovatel a osoby, které jsou z přímého pověření správce nebo zpracovatele oprávněny zpracovávat osobní údaje.

k) Souhlas

Souhlasem osoby, které se údaje týkají se rozumí jakýkoli svobodně daný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle, prohlášením nebo jasným potvrzujícím úkonem vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů, které se ho týkají.
 

2. Jméno a adresa správce údajů

Správcem pro účely obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR), dalších zákonů o ochraně osobních údajů platných v členských státech Evropské unie a dalších předpisů týkajících se ochrany osobních údajů je:

UZIN Utz Česká republika s.r.o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 601 580 566

E-mail: krystof.mares(at)uzin-utz.com
Web: www.uzin.cz

3. Jméno a adresa správce údajů

Pověřencem pro ochranu osobních údajů je:

Kryštof Mareš
UZIN Utz Česká republika s.r.o.
Českomoravská 12a
190 00 Praha
Česká republika

Tel.: +420 601 580 566

E-mail: krystof.mares(at)uzin-utz.com
Web: www.uzin.cz

Každý dotyčný se může kdykoli obrátit přímo na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů se všemi dotazy a návrhy týkajícími se ochrany údajů.
 

4. Cookies

Internetové stránky společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. používají soubory cookie. Cookies jsou textové soubory, které se ukládají do počítačového systému prostřednictvím internetového prohlížeče.

Soubory cookie používá mnoho internetových stránek a serverů. Mnoho souborů cookie obsahuje takzvané ID souboru cookie. ID souboru cookie je jedinečný identifikátor souboru cookie. Skládá se z řetězce znaků, jehož prostřednictvím lze internetové stránky a servery přiřadit ke konkrétnímu internetovému prohlížeči, ve kterém byl soubor cookie uložen. To umožňuje navštíveným internetovým stránkám a serverům odlišit individuální prohlížeč subjektu údajů od jiných internetových prohlížečů, které obsahují jiné soubory cookie. Konkrétní internetový prohlížeč lze rozpoznat a identifikovat pomocí jedinečného ID souboru cookie.

Díky používání souborů cookie může společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. poskytovat uživatelům těchto webových stránek uživatelsky přívětivější služby, které by bez nastavení souborů cookie nebyly možné.

Pomocí souboru cookie lze informace a nabídky na našich webových stránkách optimalizovat s ohledem na uživatele. Soubory cookie nám umožňují, jak již bylo uvedeno, rozpoznat uživatele našich webových stránek. Účelem tohoto rozpoznávání je usnadnit uživatelům používání našich webových stránek. Uživatel webových stránek, který používá soubory cookie, nemusí např. při každém vstupu na webové stránky zadávat přístupové údaje, protože ty přebírá webová stránka, a soubor cookie je tak uložen v systému počítače uživatele. Dalším příkladem je soubor cookie nákupního košíku v internetovém obchodě. Internetový obchod si prostřednictvím souboru cookie pamatuje zboží, které zákazník vložil do virtuálního nákupního košíku.

Osoba, které se údaje týkají, může kdykoli zabránit nastavení souborů cookie prostřednictvím našich webových stránek prostřednictvím příslušného nastavení používaného internetového prohlížeče, a může tak trvale odmítnout nastavení souborů cookie. Kromě toho lze již nastavené soubory cookie kdykoli vymazat prostřednictvím internetového prohlížeče nebo jiných softwarových programů. To je možné ve všech oblíbených internetových prohlížečích. Pokud subjekt údajů deaktivuje nastavení cookies v používaném internetovém prohlížeči, nemusí být všechny funkce našich webových stránek zcela použitelné.
 

5. Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, používá tato webová stránka službu Google Analytics 4, kterou poskytuje společnost Google LLC. Odpovědnou stranou pro uživatele v EU/EHP a Švýcarsku je společnost Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko ("Google").

Rozsah zpracování

Služba Google Analytics používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání našich webových stránek. Informace shromážděné pomocí souborů cookie o vašem používání těchto webových stránek se zpravidla přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají.

Služba Google Analytics 4 má ve výchozím nastavení povolenou anonymizaci IP adres. Díky anonymizaci IP adresy bude vaše IP adresa zkrácena společností Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných státech, které jsou stranami Dohody o Evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a zkrácena tam. Podle společnosti Google nebude IP adresa přenášená vaším prohlížečem v rámci služby Google Analytics sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Během vaší návštěvy webových stránek je vaše uživatelské chování zaznamenáváno ve formě "událostí". Události mohou být následující:

 • zobrazení stránky
 • první návštěva webových stránek
 • začátek relace
 • vaše "cesta klikáním", interakce s webovou stránkou
 • posunutí (kdykoli uživatel posune stránku až na její konec (90 %))
 • kliknutí na externí odkazy
 • interní vyhledávací dotazy
 • interakce s videi
 • stahování souborů
 • zobrazené / odkliknuté reklamy
 • jazyková nastavení

Zaznamenáno je také:

 • vaše přibližná poloha (region)
 • vaše IP adresa (ve zkrácené podobě)
 • technické informace o vašem prohlížeči a koncových zařízeních, která používáte (např. nastavení jazyka, rozlišení obrazovky).
 • váš poskytovatel internetových služeb
 • URL odkaz (přes kterou webovou stránku/reklamní médium jste se dostali na tuto webovou stránku).

Účely zpracování

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat k vyhodnocování vašeho pseudonymního používání webových stránek a k sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách. Zprávy poskytované službou Google Analytics slouží k analýze výkonnosti našich webových stránek [VOLITELNĚ: a úspěšnosti našich marketingových kampaní].

Příjemci
Příjemci údajů jsou/mohou být:

 • Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko (jako zpracovatel podle čl. 28 DSGVO).
 • Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.
 • Alphabet Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA

Nelze vyloučit, že americké úřady budou mít přístup k údajům uloženým společností Google.

Předávání dat do třetích zemí

Pokud jsou údaje zpracovávány mimo EU/EHP a neexistuje úroveň ochrany údajů odpovídající evropskému standardu, uzavřeli jsme s poskytovatelem služeb standardní smluvní doložky EU, abychom stanovili odpovídající úroveň ochrany údajů. Mateřská společnost společnosti Google Ireland, Google LLC, sídlí v Kalifornii v USA. Nelze vyloučit přenos údajů do USA a přístup amerických orgánů k údajům uloženým společností Google. USA jsou v současné době z hlediska ochrany údajů považovány za třetí zemi. Nemáte zde stejná práva jako v EU/EHP. Nemusíte mít nárok na žádné právní prostředky proti přístupu úřadů.

Doba skladování
Námi odeslané údaje spojené se soubory cookie se automaticky vymažou po 2 [NEBO: 14] měsících. K vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, dochází automaticky jednou za měsíc.

Právní základ
Právním základem pro toto zpracování údajů je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 p. 1 písm. a GDPR [POKUD JE TO PŘÍPUSTNÉ: čl. 49a GDPR].

Odvolání
Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat s účinností do budoucna. Zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání zůstává nedotčena.

Ukládání souborů cookie můžete také od počátku zabránit příslušným nastavením softwaru prohlížeče. Pokud však nastavíte prohlížeč tak, aby odmítal všechny soubory cookie, může to mít za následek omezení funkcí na této i jiných webových stránkách. Kromě toho můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) pro společnost Google a zpracování těchto údajů společností Google

a. neudělením souhlasu s nastavením souboru cookie nebo
b. stažením a instalací doplňku prohlížeče, který zakáže službu Google Analytics ZDE.

Další informace o podmínkách používání služby Google Analytics a zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese:

https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a také https://policies.google.com/?hl=cs.
 

6. Shromažďování všeobecných údajů a informací

Když fyzická osoba nebo automatizovaný systém otevře webové stránky společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. automaticky je shromažďována řada obecných údajů a informací. Tyto obecné údaje a informace se ukládají do protokolových souborů serveru. Shromažďovány mohou být (1) typy a verze používaných prohlížečů, (2) operační systém používaný přistupujícím systémem, (3) webové stránky, ze kterých přistupující systém na naše webové stránky přichází (tzv. referrery), (4) dílčí webové stránky, (5) datum a čas přístupu na internetové stránky, (6) adresa internetového protokolu (IP adresa), (7) poskytovatel internetových služeb přistupujícího systému a (8) další podobné údaje a informace, které mohou být použity v případě útoků na naše systémy informačních technologií.

Při použití těchto obecných údajů a informací společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. nevyvozuje žádné závěry o Osobě, které se údaje týkají. Tyto informace jsou spíše potřebné k (1) správnému poskytování obsahu našich webových stránek, (2) optimalizaci obsahu našich webových stránek, jakož i jejich reklamy, (3) zajištění dlouhodobé životaschopnosti našich informačních technologických systémů a technologie webových stránek a (4) poskytnutí informací orgánům činným v trestním řízení, které jsou nezbytné pro trestní stíhání v případě kybernetického útoku. Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. proto statisticky analyzuje anonymně shromážděné údaje a informace s cílem zvýšit ochranu a bezpečnost údajů našeho podniku a zajistit optimální úroveň ochrany zpracovávaných osobních údajů. Anonymní údaje ze souborů protokolu serveru jsou ukládány odděleně od všech osobních údajů poskytnutých osobou, které se údaje týkají.


7. DOCUSIGN

Používáme platformu pro správu transakcí DocuSign. Poskytovatelem služby je americká společnost DocuSign, inc., 221 Main Street Suite 1000 San Francisco, CA 94105. USA.

Při odesílání dokumentů do služby DocuSign od vás shromažďujeme a zpracováváme osobní údaje. Za účelem zajištění a zdokumentování podpisu v souladu s právními předpisy, jakož i platného uzavření smlouvy, jsou zpravidla zpracovávány následující údaje - v závislosti na příslušné formě podpisu:

 • Jméno, uživatelské jméno, e-mailová adresa, telefonní číslo a poštovní adresa jednajících osob.
 • Dokumentace činností a změn stavu včetně data a času (např. odeslání, podpis, odmítnutí, předání, zrušení).
 • Typ podpisu a použitá metoda ověřování
 • Metadata o transakci, historii dokumentu a subjektu
 • Systémové informace, jako jsou IP adresy, případně i další online identifikátory a údaje o poloze.

Při poskytování služby DocuSign mohou být osobní údaje zpracovávány zpracovateli se sídlem v USA (např. v souvislosti se službami podpory nebo přenosem údajů o transakcích).

Rádi bychom upozornili, že USA nejsou bezpečnou třetí zemí ve smyslu právních předpisů EU o ochraně údajů. Americké společnosti mohou být povinny předat osobní údaje bezpečnostním orgánům, aniž byste proti tomu mohli jako subjekt údajů podniknout právní kroky. Nelze proto vyloučit, že americké orgány (např. zpravodajské služby) mohou zpracovávat, vyhodnocovat a trvale uchovávat vaše údaje umístěné na serverech pro účely sledování. Na tyto činnosti zpracování nemáme žádný vliv.

Společnost DocuSign zajišťuje odpovídající záruky pro předávání požadované podle čl. 46 odst. 1 DSGVO prostřednictvím úředně schválených závazných interních předpisů o ochraně osobních údajů (tzv. závazných podnikových pravidel - BCR) v souladu s čl. 46 II b) ve spojení s čl. 47 DSGVO. Aktuálně platná Závazná podniková pravidla společnosti DocuSign naleznete na adrese: https://www.docusign.com/trust/privacy/binding-corporate-rules.

Další informace o ochraně údajů ve společnosti DocuSign naleznete na adrese: https://www.docusign.com/privacy.

Vaše údaje budou z našich systémů vymazány, jakmile již nebudou potřebné k naplnění účelu, pro který byly shromážděny.

Používání služby DocuSign slouží oprávněnému zájmu formálně zjednodušit a urychlit proces právního podepisování dokumentů pomocí elektronického podpisu. Právním základem pro prvotní zpracování osobních údajů je proto čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO.

Pokud se jako smluvní strana elektronicky podepisujete sami prostřednictvím služby DocuSign, dáváte souhlas s elektronickým podpisem prostřednictvím služby DocuSign. Právním základem pro toto zpracování je váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Použití DocuSign není povinné a stále je možné podepsat se i klasicky.

Dokument podepsaný prostřednictvím DocuSign je pravidelně podkladem pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby či protiplnění; další nezbytné zpracování je pak založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO.


8. Odběr našich newsletterů

Na webových stránkách společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. mají uživatelé možnost přihlásit se k odběru newsletteru naší firmy. Vstupní stránka použitá pro tento účel zobrazuje, jaké osobní údaje jsou předávány, a také kdy je newsletter objednán.

Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. pravidelně informuje své zákazníky a obchodní partnery prostřednictvím newsletteru o nabídkách naší firmy. Podnikový newsletter může žadatel obdržet pouze v případě, že (1) žadatel má platnou e-mailovou adresu a (2) žadatel se zaregistruje k zasílání newsletteru. Na e-mailovou adresu, kterou žadatel poprvé zaregistroval pro zasílání newsletteru, bude z právních důvodů zaslán potvrzovací e-mail v rámci postupu dvojího přihlášení. Tento potvrzovací e-mail slouží k prokázání, zda je vlastník e-mailové adresy jako žadatel oprávněn k zasílání newsletteru.

Během registrace k zasílání newsletteru ukládáme také IP adresu počítačového systému přidělenou poskytovatelem internetových služeb (ISP) a používanou žadatelem v době registrace, jakož i datum a čas registrace. Shromažďování těchto údajů je nezbytné, aby bylo možné pochopit (případné) pozdější zneužití e-mailové adresy žadatele, a slouží tedy k účelu právní ochrany správce.

Osobní údaje shromážděné v rámci registrace k odběru newsletteru budou použity pouze k zasílání našeho newsletteru. Kromě toho mohou být odběratelé newsletteru informováni e-mailem, pokud je to nezbytné pro provoz služby zasílání newsletteru nebo pro danou registraci, což může nastat v případě úprav nabídky newsletteru nebo v případě změny technických okolností. Osobní údaje shromážděné službou zasílání newsletteru nebudou předávány třetím stranám. Odběr našeho newsletteru může žadatel (osoba, které se údaje týkají) kdykoli ukončit. Souhlas s uchováváním osobních údajů, který žadatel udělil pro zasílání newsletteru, může být kdykoli odvolán. Pro účely odvolání souhlasu se v každém newsletteru nachází příslušný odkaz. Z odběru newsletteru je rovněž možné se kdykoli odhlásit přímo na webových stránkách správce nebo to správci sdělit jiným způsobem.
 

9. Sledování newsletteru

Newsletter firmy Uzin Utz Česká republika s.r.o. obsahuje takzvané sledovací soubory (tracking pixels). Sledovací soubory jsou vloženy do e-mailů, které jsou zasílány ve formátu HTML, aby bylo možné zaznamenávat a analyzovat soubory protokolu. To umožňuje statistickou analýzu úspěšnosti či neúspěšnosti online marketingových kampaní. Na základě vloženého sledovacího souboru může společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. zjistit, zda a kdy byl e-mail žadatelem otevřen a které odkazy v e-mailu byly žadatelem otevřeny.

Tyto osobní údaje shromážděné ve sledovacích souborech obsažených v newsletterech správce ukládá a analyzuje za účelem optimalizace zasílání newsletteru, jakož i za účelem ještě lepšího přizpůsobení obsahu budoucích newsletterů zájmům žadatele. Tyto osobní údaje nebudou předávány třetím stranám. Osoby, kterých se údaje týkají mají právo kdykoli odvolat příslušné samostatné prohlášení o souhlasu vydané postupem dvojího souhlasu. Po odvolání budou tyto osobní údaje správcem vymazány. Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. automaticky považuje odstoupení od zasílání newsletteru za zrušení souhlasu.
 

10. Možnost komunikace prostřednictvím webových stránek

Webové stránky společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. obsahují informace, které umožňují rychlý elektronický kontakt s naší firmou, jakož i přímou komunikaci s námi, což zahrnuje také obecnou adresu tzv. elektronické pošty (e-mailovou adresu). Pokud žadatel kontaktuje správce e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře, osobní údaje předané žadatelem se automaticky uloží. Takové osobní údaje, které žadatel předal správci údajů dobrovolně, se ukládají za účelem zpracování nebo kontaktování žadatele. K předávání těchto osobních údajů třetím stranám nedochází.
 

11. Běžné mazání a blokování osobních údajů

Správce údajů zpracovává a uchovává osobní údaje žadatele pouze po dobu nezbytnou k dosažení účelu uložení nebo v rozsahu, v jakém to stanoví evropský zákonodárce nebo jiní zákonodárci v zákonech nebo předpisech, které se na správce vztahují.

Pokud se účel uložení neuplatní nebo pokud uplyne doba uložení stanovená evropským zákonodárcem nebo jiným příslušným zákonodárcem, osobní údaje se běžně blokují nebo vymažou v souladu s právními požadavky.
 

12. Práva osoby, které se údaje týkají

a) Právo na potvrzení

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce potvrzení, zda jsou či nejsou zpracovávány osobní údaje, které se ho týkají. Pokud si osoba, které se údaje týkají přeje využít tohoto práva na potvrzení, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

b) Právo na přístup

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce kdykoli zdarma informace o svých uložených osobních údajích a kopii těchto informací. Evropské směrnice a nařízení dále přiznávají subjektu údajů přístup k následujícím informacím:

Každá osoba, které se údaje týkají má dále právo získat informace o tom, zda jsou osobní údaje předávány do třetí země nebo mezinárodní organizaci. V takovém případě má osoba, které se údaje týkají právo být informována o vhodných zárukách souvisejících s předáním.

Pokud si osoba, které se údaje týkají přeje využít tohoto práva na přístup, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

 • účely zpracování;

 • kategorie dotčených osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo mezinárodních organizacích;

 • pokud je to možné, předpokládanou dobu, po kterou budou osobní údaje uchovávány, nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby;

 • existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení zpracování osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo vznést námitku proti takovému zpracování;

 • existenci práva podat stížnost u dozorového úřadu;

 • v případě, že osobní údaje nejsou získány od osoby, které se údaje týkají, veškeré dostupné informace o jejich zdroji;

 • existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, uvedeného v čl. 22 odst. 1 a 4 obecného nařízení o ochraně osobních údajů, a alespoň v těchto případech smysluplné informace o použité logice, jakož i o významu a předpokládaných důsledcích takového zpracování pro subjekt údajů.

c) Právo na opravu

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu opravu nepřesných osobních údajů. S ohledem na účely zpracování má osoba, které se údaje týkají právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i prostřednictvím poskytnutí doplňujícího prohlášení.

Pokud si osoba, které se údaje týkají přeje uplatnit toto právo na opravu, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce.

d) Právo na vymazání (právo být zapomenut)

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce bez zbytečného odkladu výmaz osobních údajů, které se ho týkají, a správce má povinnost bez zbytečného odkladu vymazat osobní údaje, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů, pokud zpracování není nezbytné:

Pokud se uplatní některý z níže uvedených důvodů a osoba, které se údaje týkají si přeje požádat o výmaz osobních údajů uložených společností Uzin Utz Česká republika s.r.o., může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. neprodleně zajistí, aby bylo žádosti o výmaz neprodleně vyhověno.

Pokud správce zpřístupnil osobní údaje a je povinen podle čl. 17 odst. 1 osobní údaje vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval ostatní správce, kteří zpracovávají osobní údaje, že osoba, které se údaje týkají  požádala tyto správce o výmaz veškerých odkazů na tyto osobní údaje nebo jejich kopií či replikací, pokud jejich zpracování není nutné. Zaměstnanci společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. zajistí nezbytná opatření v jednotlivých případech.

 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány.

 • osoba, které se údaje týkají odvolá souhlas, na němž je založeno zpracování podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDPR, a pokud neexistuje jiný právní důvod pro zpracování.

 • osoba, které se údaje týkají vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo subjekt údajů vznese námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR.

 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně.

 • osobní údaje musí být vymazány z důvodu splnění právní povinnosti v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje.

 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDPR.

e) Právo na omezení zpracování

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem získat od správce omezení zpracování, pokud platí jedna z následujících podmínek:

Pokud je splněna jedna z výše uvedených podmínek a osoba, které se údaje týkají si přeje požádat o omezení zpracování osobních údajů uložených společností Uzin Utz Česká republika s.r.o., může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance správce. Zaměstnanec společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. zařídí omezení zpracování.

 • Přesnost osobních údajů je osobou, které se údaje týkají zpochybněna, a to po dobu, která správci umožňuje přesnost osobních údajů ověřit.
 • Zpracování je protiprávní a osoba, které se údaje týkají nesouhlasí s výmazem osobních údajů a místo toho požaduje omezení jejich použití.
 • Správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale osoba, které se údaje týkají je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 • Osoba, které se údaje týkají vznesla námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

f) Právo na přenositelnost údajů

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem obdržet osobní údaje, které se jí týkají a které byly poskytnuty správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Má právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by mu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, pokud je zpracování založeno na souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) obecného nařízení o ochraně osobních údajů, nebo na základě smlouvy podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR a zpracování se provádí automatizovaně, pokud zpracování není nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce.

Kromě toho má osoba, které se údaje týkají při výkonu svého práva na přenositelnost údajů podle čl. 20 odst. 1 GDPR právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo od jednoho správce druhému, je-li to technicky proveditelné a pokud tím nejsou nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Za účelem uplatnění práva na přenositelnost údajů může osoba, které se údaje týkají kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o.

g) Právo vznést námitku

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem kdykoli vznést z důvodů týkajících se její konkrétní situace námitku proti zpracování osobních údajů a které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) GDPR. To platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. nebude v případě vznesení námitky osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy, právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

Pokud společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. zpracovává osobní údaje pro účely přímého marketingu, má osoba, které se údaje týkají právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, pro účely takového marketingu. To se týká profilování v rozsahu, v jakém souvisí s takovým přímým marketingem. Pokud osoba, které se údaje týkají vznese u společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. již nebude osobní údaje pro tyto účely zpracovávat.

Kromě toho má osoba, které se údaje týkají z důvodů týkajících se její konkrétní situace právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jí týkají, společností Uzin Utz Česká republika s.r.o. pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl.89 odst.1 GDPR, pokud není zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu.

Za účelem uplatnění práva vznést námitku se osoba, které se údaje týkají může obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o. Kromě toho může osoba, které se údaje týkají v souvislosti s využíváním služeb informační společnosti a bez ohledu na směrnici 2002/58/ES využít svého práva vznést námitku automatizovanými prostředky s využitím technických specifikací.

h) Automatizované individuální rozhodování včetně profilování

Každá osoba, které se údaje týkají má právo přiznané evropským zákonodárcem nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něj právní účinky nebo se ho podobným způsobem významně dotýká, pokud toto rozhodnutí (1) není nezbytné pro uzavření, nebo plnění smlouvy mezi osobou, které se údaje týkají a správcem údajů, nebo (2) není povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů osoby, které se údaje týkají, nebo (3) není založeno na výslovném souhlasu osoby, které se údaje týkají.

Pokud je rozhodnutí (1) nezbytné pro uzavření nebo plnění smlouvy mezi osobou, které se údaje týkají a správcem údajů, nebo (2) je založeno na výslovném souhlasu osoby, které se údaje týkají, společnost Uzin Utz Česká republika s.r.o. provede vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů osoby, které se údaje týkají, přinejmenším právo na lidský zásah ze strany správce, vyjádření svého stanoviska a napadení rozhodnutí.

Pokud si osoba, které se údaje týkají přeje uplatnit práva týkající se automatizovaného individuálního rozhodování, může se kdykoli obrátit na kteréhokoli zaměstnance společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o.

i) Právo odvolat souhlas s ochranou údajů

Každá osoba, které se údaje týkají má právo udělené evropským zákonodárcem kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů.

Pokud si osoba, které se údaje týkají přeje uplatnit právo na odvolání souhlasu, může kdykoli kontaktovat kteréhokoli zaměstnance společnosti Uzin Utz Česká republika s.r.o.
 

13. Ochrana údajů pro žádosti a postupy podávání žádostí

Správce údajů shromažďuje a zpracovává osobní údaje žadatelů za účelem zpracování žádosti. Zpracování může být prováděno také elektronicky. Tak je tomu zejména v případě, že žadatel předloží správci příslušné dokumenty žádosti e-mailem nebo prostřednictvím webového formuláře na internetových stránkách. Pokud správce údajů uzavře s uchazečem pracovní smlouvu, budou poskytnuté údaje uchovávány za účelem zpracování pracovního poměru v souladu s právními předpisy. Pokud správce s uchazečem pracovní smlouvu neuzavře, budou dokumenty žádosti automaticky vymazány dva měsíce po oznámení rozhodnutí o odmítnutí, pokud proti výmazu nestojí žádný jiný oprávněný zájem správce.
 

14. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání Facebooku

Na této webové stránce má správce integrované součásti podnikového Facebooku. Facebook je sociální síť.

Sociální síť je místo pro společenská setkání na internetu, online komunita, která obvykle umožňuje uživatelům vzájemnou komunikaci a interakci ve virtuálním prostoru. Sociální síť může sloužit jako platforma pro výměnu názorů a zkušeností nebo umožňuje internetové komunitě poskytovat osobní nebo obchodní informace. Facebook umožňuje uživatelům sociální sítě zahrnout vytváření soukromých profilů, nahrávání fotografií a navazování kontaktů prostřednictvím žádostí o přátelství.

Provozní společností Facebooku je Facebook, Inc. se sídlem 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké. Pokud osoba žije mimo území Spojených států nebo Kanady, je správcem Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko.

Při každém otevření jednotlivých stránek, kterou provozuje správce a do které byla integrována komponenta Facebooku (pluginy Facebooku), je webový prohlížeč v systému informačních technologií subjektu údajů automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty Facebooku prostřednictvím komponenty Facebooku. Přehled všech zásuvných modulů Facebooku je k dispozici na adrese developers.facebook.com/docs/plugins/. V průběhu tohoto technického postupu se Facebook dozví, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek osoba, které se údaje týkají navštívila.

Pokud je osoba, které se údaje týkají současně přihlášena na Facebooku, zjistí Facebook při každém otevření naší webové stránky danou osobou – a to po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách -, kterou konkrétní podstránku naší internetové stránky daná osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Facebooku a jsou spojeny s příslušným účtem osoba, které se údaje týkají na Facebooku. Pokud osoba, které se údaje týkají klikne na jedno z tlačítek Facebooku integrovaných do našich webových stránek, např. na tlačítko "To se mi líbí", nebo pokud osoba, které se údaje týkají odešle komentář, pak Facebook tyto informace přiřadí k osobnímu uživatelskému účtu dané osoby na Facebooku a uloží osobní údaje. 

Facebook prostřednictvím komponenty Facebooku vždy obdrží informace o návštěvě našich webových stránek osobou, které se údaje týkají, kdykoli je daná osoba v době vyvolání našich webových stránek současně přihlášena na Facebooku. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba, které se údaje týkají na komponentu Facebooku klikne, či nikoli. Pokud takové předávání informací na Facebook není pro subjekt údajů žádoucí, může tomu zabránit tím, že se před otevřením naší webové stránky ze svého účtu na Facebooku odhlásí.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností Facebook jsou uvedeny ve Směrnici o ochraně osobních údajů, kterou zveřejnila společnost Facebook a která je k dispozici na adrese https://www.facebook.com/privacy/policy/. Kromě toho je zde vysvětleno, jaké možnosti nastavení Facebook nabízí k ochraně soukromí osoby, které se údaje týkají. Kromě toho jsou k dispozici různé možnosti nastavení, které umožňují eliminovat předávání údajů společnosti Facebook. Tyto aplikace může osoba, které se údaje týkají použít k eliminaci přenosu údajů na Facebook.

15. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání Instagramu

Na těchto webových stránkách má správce integrované součásti služby Instagram. Instagram je služba, kterou lze kvalifikovat jako audiovizuální platformu, která umožňuje uživatelům sdílet fotografie a videa a také šířit tato data v jiných sociálních sítích.

Provozovatelem služeb nabízených službou Instagram je společnost Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována součást Instagramu (tlačítko Insta), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií osoby, které se údaje týkají automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné součásti Instagramu společnosti Instagram. V průběhu tohoto technického postupu Instagram zjistí, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek osoba, které se údaje týkají navštívila.

Pokud je osoba, které se údaje týkají současně přihlášena na Instagramu, Instagram při každém otevření našich webových stránek osobu, které se údaje týkají – a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách - zjistí, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek daná osoba navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty Instagramu a jsou spojeny s příslušným účtem Instagramu osoby, které se údaje týkají. Pokud osoba, které se údaje týkají klikne na jedno z tlačítek Instagramu integrovaných na našich internetových stránkách, pak Instagram tyto informace porovná s osobním uživatelským účtem Instagramu dané osoby a uloží osobní údaje.

Prostřednictvím komponenty Instagramu získává Instagram informaci o tom, že osoba, které se údaje týkají navštívila naše webové stránky za předpokladu, že je osoba, které se údaje týkají v době otevření naší webové stránky, přihlášena na Instagramu. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na tlačítko Instagram, či nikoli. Pokud je takové předávání informací Instagramu pro osobu, které se údaje týkají nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se ze svého účtu na Instagramu odhlásí ještě před otevřením naší webové stránky.

Další informace a platná ustanovení o ochraně osobních údajů společnosti Instagram lze vyhledat na adrese https://privacycenter.instagram.com/policy.

16. Ustanovení o ochraně údajů týkající se používání a využívání služby XING

Na této webové stránce má správce integrované součásti služby XING. XING je internetová sociální síť, která umožňuje uživatelům spojit se se stávajícími obchodními kontakty a vytvářet nové obchodní kontakty. Jednotliví uživatelé si mohou na XINGu vytvořit svůj osobní profil. Společnosti mohou na XINGu např. vytvářet firemní profily nebo zveřejňovat pracovní nabídky.

Provozní společností XING je XING SE, Dammtorstraße 30, 20354 Hamburg, Německo.

Při každém otevření jednotlivých stránek této internetové stránky, kterou provozuje správce a na které byla integrována komponenta XING (XING plug-in), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií osob, které se údaje týkají automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty XING společnosti XING. Další informace o zásuvném modulu XING the lze získat na adrese dev.xing.com/plugins. V průběhu tohoto technického postupu získá XING poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek osoba, které se údaje týkají navštívil.

Pokud je osoba, které se údaje týkají současně přihlášen na XING, XING při každém otevření našich webových stránek osobou, které se údaje týkají - a po celou dobu jejího pobytu na našich internetových stránkách - zjistí, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek osoba, které se údaje týkají navštívila. Tyto informace jsou shromažďovány prostřednictvím komponenty XING a jsou spojeny s příslušným účtem XING osoby, které se údaje týkají. Pokud osoba, které se údaje týkají klikne na tlačítko XING integrované na našich internetových stránkách, např. na tlačítko "Sdílet", pak XING přiřadí tyto informace k osobnímu uživatelskému účtu XING dané osoby a uloží osobní údaje.

XING obdrží prostřednictvím komponenty XING informaci o tom, že osoba, které se údaje týkají navštívila naše internetové stránky, pokud je osoba, které se údaje týkají v době otevření našich internetových stránek přihlášena na XING. K tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na komponentu XING, či nikoli. Pokud je takové předání informací do XINGu pro osobu, které se údaje týkají nežádoucí, může tomu zabránit tím, že se před voláním na naše webové stránky ze svého účtu XING odhlásí.

Ustanovení o ochraně údajů zveřejněná společností XING, která jsou k dispozici na adrese https://privacy.xing.com/en/privacy-policy, poskytují informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společností XING. Kromě toho společnost XING zveřejnila oznámení o ochraně osobních údajů pro tlačítko pro sdílení XING pod odkazem https://privacy.xing.com/en/privacy-policy.

17. Ustanovení o ochraně údajů týkající se použití a využívání služby YouTube

Na této webové stránce má ovladač integrované součásti služby YouTube. YouTube je internetový videoportál, který umožňuje vydavatelům videí bezplatně nastavovat videoklipy a ostatním uživatelům, kteří je také zdarma prohlížejí, hodnotí a komentují. YouTube umožňuje publikovat všechny druhy videoklipů, takže prostřednictvím internetového portálu máte přístup jak k celým filmům a televiznímu vysílání, tak i k hudebním videoklipům, upoutávkám a videoklipům vytvořeným uživateli.

Provozní společností YouTube je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Irsko.

Při každém vyvolání jedné z jednotlivých stránek tohoto internetového portálu, který provozuje správce a na kterém byla integrována komponenta YouTube (video YouTube), je internetový prohlížeč v systému informačních technologií osob, kterých se údaje týkají automaticky vyzván ke stažení zobrazení příslušné komponenty YouTube. Další informace o službě YouTube lze získat na adrese https://about.youtube/. V průběhu tohoto technického postupu získávají YouTube a Google poznatky o tom, jakou konkrétní podstránku našich webových stránek osoba, které se údaje týkají navštívila,

Pokud je osoba, které se údaje týkají přihlášena na YouTube, YouTube při každém otevření podstránky, která obsahuje video YouTube, rozpozná, kterou konkrétní podstránku našich internetových stránek osoba, které se údaje týkají navštívial. Tyto informace shromažďují YouTube a Google a přiřazují je k příslušnému účtu YouTube osoby, které se údaje týkají.

YouTube a Google obdrží prostřednictvím komponenty YouTube informaci, že osoba, které se údaje týkají navštívila naše internetové stránky, pokud je daná osoba v době otevření naší internetové stránky přihlášena na YouTube; k tomu dochází bez ohledu na to, zda osoba klikne na video YouTube, či nikoli. Pokud takové předávání těchto informací YouTube a Googlu není pro osobu, které se údaje týkají žádoucí, lze doručení zabránit, pokud se osoba, které se údaje týkají před voláním na naše webové stránky odhlásí ze svého vlastního účtu YouTube.

Informace o shromažďování, zpracování a používání osobních údajů společnostmi YouTube a Google jsou uvedeny v ustanoveních o ochraně osobních údajů společnosti YouTube, která jsou k dispozici na adrese https://policies.google.com/privacy?hl=en-US.

18. Právní základ pro zpracování údajů

Čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR slouží jako právní základ pro operace zpracování, k nimž získáváme souhlas pro konkrétní účel zpracování. Pokud je zpracování osobních údajů nezbytné pro plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je osoba, které se údaje týkají, jako je tomu například v případě, kdy jsou operace zpracování nezbytné pro dodání zboží nebo poskytnutí jiné služby, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Totéž platí pro takové operace zpracování, které jsou nezbytné pro provedení opatření před uzavřením smlouvy, například v případě dotazů týkajících se našich produktů nebo služeb. Podléhá-li naše společnost právní povinnosti, kterou je vyžadováno zpracování osobních údajů, například pro plnění daňových povinností, je zpracování založeno na čl. 6 odst. 1 písm. c GDPR. Ve výjimečných případech může být zpracování osobních údajů nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů osoby, které se údaje týkají nebo jiné fyzické osoby. Tak by tomu bylo například v případě, že by se návštěvník v našem podniku zranil a bylo by třeba předat jeho jméno, věk, údaje o zdravotním pojištění nebo jiné životně důležité informace lékaři, nemocnici nebo jiné třetí straně. Pak by se zpracování zakládalo na čl. 6 odst. 1 písm. d GDPR. Nakonec by operace zpracování mohly být založeny na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR. Tento právní základ se používá pro operace zpracování, na které se nevztahuje žádný z výše uvedených právních důvodů, pokud je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů naší společnosti nebo třetí strany, s výjimkou případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody osoby, které se údaje týkají, které vyžadují ochranu osobních údajů. Takové operace zpracování jsou zvláště přípustné, protože byly výslovně zmíněny evropským zákonodárcem. Domníval se, že oprávněný zájem lze předpokládat, pokud osoba, které se údaje týkají je klientem správce (47. bod odůvodnění, věta 2 GDPR).
 

19. Oprávněné zájmy, které sleduje správce nebo třetí strana

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, je naším oprávněným zájmem vykonávat naši činnost ve prospěch blaha všech našich zaměstnanců a akcionářů.
 

20. Doba, po kterou budou osobní údaje uchovávány

Kritériem pro určení doby uchovávání osobních údajů je příslušná zákonná doba uchovávání. Po uplynutí této doby jsou příslušné údaje běžně vymazávány, pokud již nejsou nezbytné pro plnění smlouvy nebo zahájení smlouvy.
 

21. Poskytnutí osobních údajů jako zákonný nebo smluvní požadavek; požadavek nezbytný pro uzavření smlouvy; povinnost osoby, které se údaje týkají poskytnout osobní údaje; možné důsledky neposkytnutí těchto údajů

Upřesňujeme, že poskytnutí osobních údajů je částečně vyžadováno zákonem (např. daňovými předpisy) nebo může vyplývat také ze smluvních ustanovení (např. informace o smluvním partnerovi). Někdy může být pro uzavření smlouvy nezbytné, aby nám osoba, které se údaje týkají poskytla osobní údaje, které musíme následně zpracovat. Osoba, které se údaje týkají je například povinna poskytnout nám osobní údaje, když s ní naše společnost uzavře smlouvu. Neposkytnutí osobních údajů by mělo za následek, že by smlouva s osobou, které se údaje týkají nemohla být uzavřena. Před poskytnutím osobních údajů osobou, které se údaje týkají musí daná osoba kontaktovat kteréhokoli zaměstnance. Zaměstnanec dané osobě objasní, zda je poskytnutí osobních údajů vyžadováno zákonem nebo smlouvou nebo je nezbytné pro uzavření smlouvy, zda existuje povinnost osobní údaje poskytnout a jaké jsou důsledky neposkytnutí osobních údajů.
 

22. Existence automatizovaného rozhodování

Jako odpovědná společnost nepoužíváme automatické rozhodování ani profilování.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí generátoru zásad ochrany osobních údajů DGD - Vašeho externího DPO, který byl vyvinut ve spolupráci s německými právníky ze společnosti WILDE BEUGER SOLMECKE, Kolín nad Rýnem.

Kladečské systémy pro potěry, podlahy a parkety

Stroje a speciální nářadí pro přípravu podkladu a pokládku podlahovin

Kompletní sortiment pro novou pokládku, renovaci a údržbu parketových podlah

Pryskyřičné podlahy s vášní pro design

Kladečské systémy pro obklady a přírodní kámen

Profi nářadí pro stěnu a podlahu